Madou Soshi Terminology

Here is a (growing) list of the Japanese terminology of Madou Soshi, the Japanese audio drama. If you have some you wonder about, please don’t hesitate to ask. I’ll try to add as many names and places as possible, but sometimes it’s not easy to make out what they say and I might not have the kanji to check either.

Characters
Wei Ying/Wuxian: Gi Ei/Musen
Yiling Laozu/Patriarch: Iryou no Rouso
Lan Zhan/Wangji: Ran Zan/Bouki
Hanguang-jun: Gankou-kun

Jiang Cheng/Wanyin: Kou Chou/Bangin
Jiang Yanli: Kou Enri

Lan Qiren: Ran Keijin
Lan Huan/Xichen: Ran Kan/Gishin
Lan Yuan/Sizhui: Ran Gen/Shitsui
Lan Jingyi: Ran Keigi

Nie Huaisang: Jou Kaisou

Jin Zixuan: Kin Shiken
Jin Ling/Rulan: Kin Ryou/Nyoran

Wen Ning: On Nei

Mo Ziyuan: Baku Shien

Li’l Apple: Ringo-chan

Places
Gusu: Koso
Cloud Recesses: Unshin no Fuchisho
Yungmeng: Unbou
Lotus Pier: Renkau (based on kanji)
Qinghe: Seika

Terminology
gongzi: koushi